Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Jinjiang International Hotel Changzhou

Addr: 599 Tongjiang Road (Tongjiang Zhong Lu)(599)
Tel: +86-519-85198888  Fax: +86-519-85198899
click and print it with you